Adatkezelési tájékoztató

 

 1. A Tájékoztató célja és hatálya

 

(1) Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a

Ág-Zsu Bt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

(2) A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2. Irányadó jogszabályok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

 

 1. Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Ág-Zsu Bt.
 • Székhely: 1138 Budapest Népfürdő utca 19/d.
 • Postai cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 19/d.
 • Cégjegyzékszám: 01-06727360
 • Adószám: 20542328-1-41
 • Telefonszám: +36 70 907 69 61
 • E-mail cím: [email protected]

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

(1) Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

(2) Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

(3) Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

(4) Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

(5) Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagokra (2024.01.01-től nincs hírlevél küldés)

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozók: – 

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

Hírlevélre történő feliratkozás (2024. 01.01-től nincs hírlevélre feliratkozás)

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adattovábbítás: – 

Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulás

Adatfeldolgozók: – 

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése

Kézműves termékek megrendelése 

 1. Kézműves termékek megrendelése (saját értékesítési rendszeren)

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt termék átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  futárszolgálat részére, a megrendelt termék szállítása érdekében;
 • FOXPOST Zrt.  futárszolgálat részére, a megrendelt termék szállítása érdekében;
 • NAV Online számlázó rendszer, a számlák kiállítása és tárolása érdekében
 • MPL futárszolgálat – Magyar Posta Zrt., a megrendelt termék szállítása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: 

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám:13-09-111755 , adószám: 12369410-2-44 )
 • FOXPOST Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszám: 10-10-020309, adószám: 25034644-2-10)
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. Szolgáltató törzskönyvi nyilvántartási száma: 789938 Szolgáltató adószáma: 15789934-2-51 Szolgáltató honlapja: http://nav.gov.hu/ Szolgáltatás elérhetősége: https://onlineszamla.nav.gov.hu.)
 • Magyar Posta Zrt. (Székhelye: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzékszám: 01-10-042463)

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók: 

A fizetés történhet a Stripe rendszerén keresztül vagy az ügyfél bankjában , átutalással.

Stripe, Inc.

A cég elnevezése: Stripe Inc. székhely: 354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, CA 94080, Egyesült Államok, honlap: https://www.stripe.com

A Stripe 2022.02.03-tól érvényes adatvédelmi irányelvei itt találhatóak: https://www.stripe.com/en-hu/privacy

Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt termék neve.

Az adattovábbítás célja: 

Az Adatkezelők bankszámla használata során igénybe vett tevékenység.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt termék neve.

K&H Bank Zrt. 

Cég elnevezése: K&H Bank Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Cégjegyzékszám: Cg.:01-10-041043

Statisztikai azonosító: 10195664-6419-114-01

A Bank az engedélyhez kötött tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott I-2061/2004., E-III/669/2008, EN-III/M-614/2009, H-EN-I/1608/2012. számú engedélyekben meghatározottak alapján végzi.

Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt termék neve.

Az adattovábbítás célja: 

Az Adatkezelők folyószámlájának kezelése, bankszámla hazsnálat során igénybe vett tevékenység.

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye a megrendelt anyag átvételéig:

a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően  a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból),a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

 1.  Kézműves termékek megrendelése (külső értékesítési rendszeren keresztül, Meska) 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A vásárlás regisztrációt követően a www.meska.hu oldalon történik, a szükséges adatok kezelését a Meska végzi, hatályos adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: www.meska.hu/Static/privacy_policy

a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a megrendelt termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt termék átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.  futárszolgálat részére, a megrendelt termék szállítása érdekében;
 • FOXPOST Zrt.  futárszolgálat részére, a megrendelt termék szállítása érdekében
 • NAV, mint az online számlázó oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében
 • Magyar Posta Zrt. futárszolgálat részére, a megrendelt termék szállítása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók:

  • Meska.hu Kft. (Székhely: 2017 Pócsmegyer, Móricz Zsigmond út 2.,Cégjegyzékszám: 13-09-197708, Adószám: 14260960-2-13)
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám:13-09-111755 , adószám: 12369410-2-44 )
  • FOXPOST Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9., cégjegyzékszám: 10-10-020309, adószám: 25034644-2-10)
  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. Szolgáltató törzskönyvi nyilvántartási száma: 789938 Szolgáltató adószáma: 15789934-2-51 Szolgáltató honlapja: http://nav.gov.hu/ Szolgáltatás elérhetősége: https://onlineszamla.nav.gov.hu.)

  Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk.

  Az adatközlés hiányának esetleges következménye a megrendelt anyag átvételéig:

  a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

   

  1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

  (1) Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

  (2) Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

  (3) A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

  (4) A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

  1. A rá vonatkozó személyes adatok;
  2. az adatkezelés célja(i);
  3. az érintett személyes adatok kategóriái;
  4. azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
  5. az adatok tárolásának időtartama;
  6. a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
  7. a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
  8. a kezelt adatok forrása;
  9. profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
  10. a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

  (5) A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

  (6) Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

  (7) Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

  (8) A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

  (9) A törléshez való jog:

  Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

  1. Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
  2. az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
  3. az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
  4. a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
  5. a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

  (10) Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

  1. Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
  2. a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
  3. közérdekből;
  4. archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
  5. jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

  (11) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll,

  Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

  1. Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
  2. az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
  3. az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

  (12) Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

  1. Az érintett ehhez hozzájárul;
  2. jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  3. más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
  4. közérdek érvényesítéséhez szükséges.

  (13) A visszavonáshoz való jog:

  Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban– bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

   

  (14) Az adathordozáshoz való jog:

  Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

  (15) Automatizál döntéshozatal és profilalkotás:

  Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené.

  Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:

  1. az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
  2. az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
  3. alkalmazását jogszabály engedélyezi;
  4. szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

   

  1. Kapcsolatfelvétel

  Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

   

  1. Az adatok tárolásának módja, biztosítása

  (1) Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

  (2) Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

  (3) Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

  1.  változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
  2. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
  3. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
  4. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

   

  (4) Az adatok védelme kiterjed különösen:

  1. a jogosulatlan hozzáférésre;
  2. megváltoztatásra;
  3. továbbításra;
  4. törlésre;
  5. nyilvánosságra hozatalra;
  6. véletlen sérülésre;
  7. véletlen megsemmisülésre;
  8. illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

  (5) Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

  (6) Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

  1. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
  2. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
  3. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

   

  (7) Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

  (8) Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát

   

  1. Eljárási szabályok

   

  (1) Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

  (2) Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról

  Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

  (3) Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

  1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
  2. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
  3. a kérelem túlzó

  (4) A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

  1. a kérelmet megtagadni;
  2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

  (5) Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene).

  (6) Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

  (7) Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

  (8) Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

  1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas   többletkiadást az Adatkezelőnek;
  2. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

   

  1. Kártérítés

  (1) Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

  (2) Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

  (3) Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

   

  1. Jogorvoslat

   (1) Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérem forduljon hozzám bizalommal, mint Adatkezelőhöz, (Elérhetőségem: 06202202278; [email protected]).

  (2) Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  1. Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: [email protected]; honlap: www.naih.hu.

   

  1. Hatósági együttműködés

   

  (1) Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy

  kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

  (2) Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek

  feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

   

  Kelt: Budapest, 2024. március 16.

   

  SÜTI (COOKIE) NYILATKOZAT

  Ez a weboldal sütiket használ. Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

  A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik.

  Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.

  Tudjon meg többet Adatvédelmi irányelvünkben arról, kik vagyunk, hogyan léphet velünk kapcsolatba és hogyan dolgozzunk fel a személyes adatokat.

  Kérjük, közölje beleegyezési azonosítóját és dátumát, amikor a beleegyezésével kapcsolatban hozzánk fordul.

  Hozzájárulása a következő domainekre érvényes: woollytoys.com

  A Sütinyilatkozat legutoljára ekkor: 2020. 05. 07. lett aktualizálva a Cookiebot által:

  Elengedhetetlen (3)

  Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

  Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
  CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 év HTTP Cookie
  wc_cart_hash_# woollytoys.com Függőben Persistent HTML Local Storage
  wc_fragments_# woollytoys.com Függőben Session HTML Local Storage

  Statisztikai (3)

  Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

  Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
  _ga woollytoys.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 év HTTP Cookie
  _gat woollytoys.com Used by Google Analytics to throttle request rate 1 nap HTTP Cookie
  _gid woollytoys.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 nap HTTP Cookie

  Marketing (15)

  A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

  Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
  _fbp Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 hónap HTTP Cookie
  ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
  fr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 hónap HTTP Cookie
  GPS YouTube Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. 1 nap HTTP Cookie
  IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 év HTTP Cookie
  test_cookie Google Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 nap HTTP Cookie
  tr Facebook Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
  VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 nap HTTP Cookie
  YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
  yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
  yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
  yt-remote-device-id YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
  yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
  yt-remote-session-app YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
  yt-remote-session-name YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

  Besorolással nem rendelkező (3)

  A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

  Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
  a.gif Barion Függőben Session Pixel Tracker
  ba_test Barion Függőben Session HTTP Cookie
  ba_vid Barion Függőben 18 hónap HTTP Cookie

  Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját
  írja le.